Policy

We reserveren altijd ruim de tijd voor elke behandeling. Kom je langer dan 15 minuten te laat gaat dit van je eigen tijd af.

Afspraken kunnen tot 48 uur vantevoren geanuleerd worden. Zeg je later af, rekenen wij een boete van €100,- voor de gemiste omzet.

Aanbetalingen worden nooit terug betaald. Mocht je verhinderd zijn en je zegt minimaal 48 uur van tevoren af blijft de aanbetaling 1 jaar staan.

Extra behandelingen binnen 3 maanden kosten €75,-

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Diamond PMU en een klant waarop Diamond PMU deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen

Diamond PMU zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Diamond PMU zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Kwaliteit & tevredenheid

Kwaliteit en klanttevredenheid staan bij Diamond PMU hoog in het vaandel. Diamond PMU werkt volgens de richtlijnen van de NSGP en GGD. Deze vormen de standaard in de branche voor kwaliteit, hygiënisch werken en het beleid. Aanleiding voor het opstellen van deze richtlijnen zijn de voortschrijdende inzichten met betrekking tot het hygiënisch werken, de wijzigingen in de arbeidsomstandigheden- en milieuwetgeving en de verdere behoefte aan kwaliteitszorg.

Recht

Diamond PMU verklaart aan de klant dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken, na opdrachtverstrekking door de klant. Diamond PMU kan echter nooit garanderen dat het beoogde resultaat exact wordt bereikt, gezien het feit dat elke huid anders is en anders reageert, en dat een deel ook aan het goed opvolgen van de nazorg ligt. Restitutie van reeds geleverd werk vindt in geen geval plaats, maar Diamond PMU zal ten alle tijden haar uiterste best doen de klant tevreden te houden.De klant krijgt de mogelijkheid om binnen 6 tot 8 weken terug te komen voor de nabehandeling, deze zit inbegrepen bij de prijs van een nieuwe behandeling.

Diamond PMU is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde eindresultaat, tenzij vast komt te staan dat de schade aan grove opzet of schuld van Diamond PMU te wijten is.

Diamond PMU is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor permanente make-up. De klant draagt zelf de verantwoordelijkheid om deze goed na te leven.

Voor het geval Diamond PMU aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Diamond PMU voor de desbetreffende diensten en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.

Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt als de klant niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen als de klant Diamond PMU ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zaken relevante informatie.

Betaling

Diamond PMU vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via tikkie te voldoen.

Na een gemiste afspraak volgt een factuur. Er zal een factuur verzonden worden welke uiterlijk binnen 14 dagen betaald dient te zijn. Wanneer de betalingstermijn overschreden wordt volgt een 1ste herinnering, met € 7,50 aan bijkomende administratie kosten. Als de 1ste herinnering nog niet betaald is zal een 2e herinnering volgen, met wederom € 7,50 bijkomende administratie kosten. Mocht de cliënt dan alsnog in gebreke blijven, dan zal Diamond PMU de factuur uit handen geven aan een incassobureau. De daarbij horende kosten zijn voor de klant.

Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet Diamond PMU vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Diamond PMU aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Diamond PMU neemt de persoonlijke gegevens van de klant op op een informed consent. Diamond PMU behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet AVG. Diamond PMU zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

 

Geheimhouding

Diamond PMU is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Diamond PMU verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Diamond PMU is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Diamond PMU is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Diamond PMU is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

 Beschadiging & diefstal

Diamond PMU heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diamond PMU meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Diamond PMU. Diamond PMU moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Diamond PMU de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Diamond PMU en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie permanente make-up, wetgever of mediator.

Zowel Diamond PMU als de klant hebben de inspanningsverplichting om redelijkerwijs een klacht op te lossen. Diamond PMU heeft klanttevredenheid hoog in het vaandel staan en zal een redelijke klacht altijd oplossen door deze na te behandelen. De klant heeft de inspanningsverplichting om Diamond PMU de klacht op te laten lossen en zich niet direct te wenden tot het bijv. plaatsen van een negatieve recensie online, zonder dat Diamond PMU geïnformeerd is over de klacht en in de gelegenheid is gesteld de klacht redelijkerwijs op te lossen.

Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Diamond PMU het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Social Media

Diamond PMU is niet verantwoordelijk voor eventuele negatieve berichten naar aanleiding van geplaatste foto’s van de klant op Facebook en Instagram en waarvoor de klant toestemming heeft gegeven.